BAKGRUNN.

BAKGRUNN.

BAKGRUNN.

Denne applikasjonen er en fortsettelse av samtidig ventende U.S. sok Ser. Nr. 12 / 703,028 med en innleveringsdato av 9. februar 2010, med tittelen «ELEKTRONISK GAMING MASKIN INTERFACE SYSTEM», som herved er innlemmet som referanse i sin helhet.

Denne beskrivelsen vedrorer elektroniske spillmaskiner og s rlig til et grensesnittsystem for en elektronisk spillmaskin.

En elektronisk spillmaskin kan omfatte et grensesnitt mellom den elektroniske spillmaskinen og et spillersporingssystem. Et slikt grensesnitt kan inkludere et kretskort med prosessorer, kontakter og annen elektronikk. Kretskortet kan v re plassert i et hus av den elektroniske spillmaskinen.

Imidlertid inne i huset til den elektroniske spillmaskinen, kan kretskortet bli utsatt for toffe miljoforhold. For eksempel kan mangel pa luftcirkulasjon, flere lys, forskjellige kretser eller lignende oke temperaturen i huset. Som et resultat kan en mulighet for at kretskortet blir overopphetet okes. I tillegg kan kretskortet v re plassert i huset i en vanskelig a na plassering. Tilsvarende kan tilgang til kretskortet v re vanskelig.

KORT BESKRIVELSE AV TEGNINGENE.

FIG. 1 er et blokkdiagram av et elektronisk spillmaskingrensesnitt-system ifolge en utforelsesform.

FIG. 2 er et skjema for et elektronisk spillmaskingrensesnitt-system ifolge en utforelsesform.

FIG. 3 er et forstorret bilde av en forbindelse til en kontakt av et elektronisk spillmaskingrensesnittkort i henhold til en utforelsesform.

FIG. 4 illustrerer en brakett for et elektronisk spillmaskingrensesnitt-system ifolge en utforelsesform.

FIG. 5 illustrerer braketten i fig. 4 med en del illustrert i fantom.

FIG. 6 viser et sideriss av en viftebeslag av braketten pa fig. 4.

FIG. 7 illustrerer et planriss av viftebeslaget pa fig. 6.

FIG. 8 illustrerer planriss av en plate av braketten pa fig. 4.

DETALJERT BESKRIVELSE.

Utforelsesformer vil bli beskrevet under henvisning til tegningene. Spesielt vil utforelsesformer bli beskrevet hvor tilgang til og / eller et miljo i et elektronisk spillmaskingrensesnitt kan forbedres.

FIG. 1 er et blokkdiagram av et elektronisk spillmaskingrensesnitt-system ifolge en utforelsesform. I denne utforelsen omfatter systemet 10 et forste kretskort 14 og et andre kretskort 12. Det forste kretskort 14 er koplet til det andre kretskortet 12 gjennom kablene 26, 30 og 44.

Det forste kretskort 14 innbefatter et kommunikasjonsgrensesnitt 34 konfigurert til a koble det forste kretskort 14 til en elektronisk spillmaskin 36 og en spillersporingsenhet 38. Kommunikasjonsgrensesnittet 34 kan v re en hvilken som helst rekke grensesnitt. For eksempel kan kommunikasjonsgrensesnittet 34 inkludere en direkte forbindelse gjennom kontakter og kabler til den elektroniske spillmaskinen 36 og spillersporingsenheten 38. I et annet eksempel kan kommunikasjonsgrensesnittet 34 kobles til den elektroniske spillmaskinen 36 og spillersporingsenheten 38 gjennom et nettverk, slik som et Ethernet-nettverk, et kontroller-omrade-nettverk eller lignende. Videre kan kommunikasjonsgrensesnittet 34 innbefatte flere individuelle kommunikasjonsgrensesnitt for tilkobling til den elektroniske spillmaskinen 36 og spillersporingsenheten 38. For eksempel kan et forste kommunikasjonsgrensesnitt brukes til a koble til den elektroniske spillmaskinen 36 mens et annet, forskjellig kommunikasjonsgrensesnitt kan brukes til a kobles til spillersporingsenheten 38.

Det forste kretskort 14 inkluderer ogsa en stromkontakt 32 og en flerkontaktkontakt 46. Stromkontakten 32 er koplet til en tilsvarende stromkontakt 22 pa det andre kretskort 12 gjennom en kabel 30. Stromkontakten 32 kan konfigureres til a motta strom for det forste kretskort 14. I en utforelse kan stromkontakten 32 ha to kontakter for en stromforsyning og en retur. I andre utforelsesformer kan imidlertid stromkontakten 32 ha et hvilket som helst antall stromforsyninger, vanlige noder, separate returringer eller lignende.

Flerkontaktkontakten 46 kan ha en rekke forskjellige konfigurasjoner. For eksempel kan flerkontaktkontakten v re en enkelt rad kontakter, en dobbel rekke kontakter eller lignende. I en utforelsesform innbefatter multikontaktkontakten 46 minst tre kontakter, pinner eller lignende. Spesielt er to av tappene konfigurert til a bli brukt til a tilbakestille det forste kretskort 14. For eksempel kan to av tappene korts sammen mens stromforsyningen 16 blir syklet. Det forste kretskortet 14 kan tilbakestilles som svar pa en slik operasjon.

I en utforelsesform, siden det er flere kontakter pa flerkontaktkontakten 46, kan det gjores en feil der andre kontakter kortsluttes i tillegg til eller i stedet for de onskede kontakter for a tilbakestille det forste kretskort 14. I en slik situasjon kan det forste kretskortet 14 ikke tilbakestilles, kan bli skadet eller lignende. Imidlertid forbinder en kabel 44 flerkontaktkontakten 46 med det andre kretskort 12. Kablen 44 er saledes koplet til kontaktene til flerkontaktkontakten 46 forbundet med tilbakestillingsfunksjonen.

Det andre kretskortet 12 innbefatter koplinger 22 og 42 som svarer til stromkontakten 32 og multikontakten 46 av det forste kretskort 14. Stromkontakten 22 er koplet til stromforsyningen 16. I denne utforelse er stromkontakten 22 koplet gjennom en bryter 20, konnektor 18 og kabel 17 til stromforsyningen 16. Dermed kan strom fra stromforsyningen 16 styres ved a bruke bryteren 20. Spesielt, siden stromforsyningen 16 er koblet til det forste kretskortet 14 gjennom kabelen 30, kan stromforsyningen for det forste kretskortet 14 byttes med bryteren 20. Videre, med et forste kretskort 14 uten en bryter som kan sla stromforsyningen 16 pa og av, kan strommen til det forste kretskort 14 fortsatt styres. Dermed kan forbindelsene til det forste kretskort 14 opprettholdes mens strommen styres. Det vil si at en kontakt som forsyner strom til det forste kretskort 14 ikke trenger a fjernes, frakobles eller lignende for a sykle strommen tilfort til det forste kretskort 14.

I tillegg kan i en utforelsesform det andre kretskort 12 inneholde en bryter 40. Bryteren 40 kan konfigureres til a sammenkople flere kontakter av kontakten 42 sammen. Kabelen 44 kan koble kontaktene til kontakten 42 til kontaktene til kontakten 46 som brukes i forbindelse med tilbakestilling av det forste kretskort 14. Derved kan det forste kretskortet 14 tilbakestilles ved bruk av bryteren 40. Som et resultat kan en sjanse for a kutte feilkontakter av flerkontaktkontakten 46 reduseres dersom den ikke elimineres. Videre, som beskrevet ovenfor, kan det forste kretskortet 14 tilbakestilles som svar pa kortslutning av kontakter mens strommen blir syklet. Det andre kretskortet 12 og bryterne 20 og 40 tillater en bruker a manipulere bryterne 20 og 40 for a oppna tilbakestillingsfunksjonen uten at det er nodvendig a fa tilgang til individuelle kontakter til flerkontaktkontakten 46 i det forste kretskort 14 eller koble kabelen 30 for a fjerne strom.

Selv om den elektroniske spillmaskinen 36 er illustrert som atskilt fra kretskortet 12 og 14, kan den elektroniske spillmaskinen 36 innbefatte et hus som i det vesentlige innkapsler det forste kretskort 14, det andre kretskortet 12, stromforsyningen 16, spillerens sporingsenhet 38, en kombinasjon av slike komponenter eller lignende.

I en utforelse kan systemet 10 inkludere en vifte 28. Som illustrert kan viften 28 v re anordnet pa det forste kretskort 14. Som det vil bli beskrevet n rmere nedenfor, kan viften 28 imidlertid v re anordnet slik at viften 28 kan lede luft til eller fra det forste kretskort 14. Spesielt kan det forste kretskort 14 inkludere kretser 74 som kan generere en mengde varme som i miljoforholdene til den elektroniske spillmaskinen 36 kan forarsake at kretsen 74 mislykkes.

I denne utforelsesformen er viften 28 koplet til viftekraftkontakten 24 pa det andre kretskortet 12. I tillegg kan vifteffektkontakten 24 kobles til stromkontakten 22, bryteren 20 eller lignende. Dermed kan kraften til viften 28 styres sammen med kraften til det forste kretskort 14. I en annen utforelsesform trenger imidlertid ikke kraften til viften 28 a bli byttet, kraften kan styres gjennom en separat bryter eller lignende.

FIG. 2 er et skjema for et elektronisk spillmaskingrensesnitt-system ifolge en utforelsesform. I denne utforelsen er stromforsyningen 16 illustrert som bare koblet til det andre kretskortet 12 gjennom kontakten 60. Stromforsyningen 16 kan imidlertid kobles til det andre kretskortet via en kabel, direkte forbundet eller lignende.

En enkelt leder av stromforsyningen 16 pa det andre kretskortet 12 blir byttet med bryteren 62. Folgelig kan den omkoblede effekten tilveiebringes gjennom kontakten 64, kabelen 68 og kontakten 74 for a gi strom til kretsen 74 pa det andre kretskortet 14. I tillegg kan den bytte stromforsyningen ogsa kobles til viften 28 gjennom kontakten 66 og kabelen 70. Selv om viften 28 er illustrert som direkte forbundet med kabelen 70, kan viften 28 ha en kontakt eller kobles til kabelen 70 pa andre mater.

Bryteren 80 er koplet mellom to kontakter av kontakten 82. Nar bryteren 80 er lukket, kan kontaktene til konnektoren 82 saledes kortsluttes. Som et resultat kan ledningene til kabelen 84, kontaktene til kontakten 86 pa det forste kretskortet 14 og de tilsvarende nodene til kretsen 74 sammenkortes. Selv om kontakten 86 er illustrert som a inkludere bare to kontakter, som beskrevet ovenfor, kan kontakten 86 inkludere tre eller flere kontakter.

Som en folge av dette kunne forskjellig styring av kretsen 74 som ellers var relativt utilgjengelig, i en konfigurasjon som inviterte feil som kunne v re katastrofale eller lignende, styres med redusert sjanse for slike problemer, okt tilgangsfrihet, o.l.

FIG. 3 er et forstorret bilde av en forbindelse til en kontakt av et elektronisk spillmaskingrensesnittkort i henhold til en utforelsesform. I denne utforelsen innbefatter konnektoren 100 to rader av kontakter 102. I andre utforelsesformer kan imidlertid konnektoren 100 ha flere rader som kan gjore forkortelsen av to kontakter enda mer utsatt for feil. Videre kan kontakten ha et hvilket som helst antall kontakter. For eksempel kan kontakten 100 v re en 40 kontaktkontakt med kontaktene plassert i to rader.

Ledningene 106 er et eksempel pa ledninger av en kabel 84 beskrevet ovenfor med hensyn til fig. 2. Ledningene 106 er koplet til kontakten 104. Koblingen 104 er koplet til kontakten 100 slik at to kontakter 102 av kontakten 100 gjor elektrisk forbindelse med forbindelsen 104 og dermed ledningene 106. Ledningene 106 kan kobles til det andre kretskortet 12. Som et resultat kan risikoen for utilsiktet kontakt med andre kontakter 102 av kontakten 100 reduseres.

FIG. 4 illustrerer en brakett for et elektronisk spillmaskingrensesnitt-system ifolge en utforelsesform. FIG. 5 illustrerer braketten i fig. 4 med en del illustrert i fantom. FIG. 6 viser et sideriss av en viftebeslag av braketten pa fig. 4. FIG. 7 illustrerer et planriss av viftebeslaget pa fig. 6. FIG. 8 illustrerer planriss av en plate av braketten pa fig. 4.

Med henvisning til fig. 4-8, i en utforelsesform kan braketten 120 inneholde en forste plate 122 og en andre plate 124. Den forste plate 122 kan innbefatte monteringssteder 132 som svarer til det andre kretskort 12. Som anvendt her, kan et monteringssted v re en rekke strukturer. Et monteringssted kan for eksempel v re et gjenget hull som er konfigurert til a motta en skrue, en gjenget avstengning eller lignende. I et annet eksempel kan monteringsstedet inkludere et hull som er konfigurert til a motta en nagle, en brad eller et annet festemiddel. I et annet eksempel kan monteringsstedet inneholde en studkonfigurert for a motta en mutter. Eventuell festeteknikk kan brukes med tilhorende monteringssteder.

Lignende monteringssteder 132 for det andre kretskort 12 kan den forste plate 122 innbefatte monteringssteder 134 for det forste kretskort 14. Saledes kan det forste kretskort 14 kobles til den forste plate 122. I tillegg kan den forste plate 122 innbefatte monteringssteder 140 for montering av den andre plate 124. Den andre plate 124 kan innbefatte tilsvarende monteringssteder 130 for montering til monteringsstedene 140 pa den forste plate 122. Saledes kan den andre plate 124 kobles til den forste plate 122.

Den andre plate 124 kan innbefatte en apning 128 konfigurert til a utsette en vifte. Som illustrert kan den andre plate 124 inkludere boyer slik at en del av den andre plate 124 er forskjovet fra den forste plate 122. Folgelig kan den andre plate 124 kobles til den forste plate 122 slik at den andre plate 124 er anbrakt over det forste kretskort 14 og folgelig kan viften anbragt i apningen 128 v re anordnet over kretser av det forste kretskort 14.

I en utforelsesform kan braketten 120 v re konfigurert til a eksponere deler av det forste kretskort 14. I en annen utforelsesform kan imidlertid braketten 120 i det vesentlige inkapslere det forste kretskort 14. For eksempel kan den andre plate 124 v re konfigurert til a strekke seg langs en lengde av den forste plate 122 slik at den andre plate 124 er anordnet over hele det forste kretskort 14. I en slik utforelsesform kan det andre kretskort 12 fortsatt v re vesentlig eksponert; Det forste kretskortet kan imidlertid v re vesentlig isolert.

I en annen utforelsesform kan det andre kretskort 12 imidlertid ogsa v re i det vesentlige innkapslet av braketten 120. For eksempel kan den andre plate 124 pa samme mate strekke seg over det andre kretskortet 12. Den andre plate 124 eller annen konstruksjon av braketten 120 kan konfigureres til a avslore de forskjellige brytere 62 og 80 pa det andre kretskortet 12. Selv om det forste kretskort 14 og det andre kretskort 12 er hovedsakelig innkapslet og folgelig i det vesentlige isolert fra andre komponenter, ledninger eller lignende i en elektronisk spillmaskin, kan en bruker fortsatt fa tilgang til bryterne 62 og 80, eller lignende. Videre kan braketten 120 ogsa omfatte hull, ventilasjoner eller lignende for utblasing eller inntak av luft pa grunn av viften, men det forste kretskortet 14 og det andre kretskort 12 kan fortsatt v re vesentlig innkapslet.

I en utforelsesform kan den andre plate 124 innbefatte en apning 126. Apningen 126 kan konfigureres til a avslore et grensesnitt av det forste kretskort 14. For eksempel kan det forste kretskort 14 inneholde en lysemitterende diode (LED) som kan konfigureres til a kommunisere en status av det forste kretskort 14 til en bruker. Selv om den andre plate 126, braketten 120 eller lignende i det vesentlige kan skjule en slik LED, kan apningen 126 eksponere LED’en slik at det forste kretskort 14 kan v re i det vesentlige innkapslet mens LED-grensesnittet fortsatt er tilgjengelig for brukeren . Selv om en LED har blitt brukt som et eksempel, kan andre grensesnitt av det forste kretskort 14, det andre kretskortet 12 eller lignende eksponeres pa samme mate gjennom braketten 120, den forste plate 122, den andre plate 124 eller lignende .

Selv om termenplaten har blitt brukt til a beskrive deler av en brakett, kan platen, men trenger ikke v re vesentlig flat. Platen kan for eksempel ha vinkler, buer eller lignende, slik som de av den andre platen 124 illustrert i fig. 6 og 7.

Selv om spesielle utforelser er blitt beskrevet, vil det forstas at prinsippene ifolge oppfinnelsen ikke er begrenset til disse utforelsene. Variasjoner og modifikasjoner kan gjores uten a avvike fra prinsippene ifolge oppfinnelsen som angitt i de etterfolgende krav.


Comments are closed.

Do you want to play in the most lucky casino? We gathered it for you. Click here now!